Ettevõtte tuleohutusteenust juhib Mart Olesk

EHITUSLIK TULEOHUTUS

On suunatud teenus projekteerijale, ehitajale ja ehitise omanikule

  • Projekteerimise nõustamine

1. Projekti tuleohutusosa koostamine / konsulteerimine / optimeerimine
2. Konstruktiivsed lahendused tuletõkketarinditele / sõlmedele /avatäidetele
3. Tuleohutuspaigaldiste projekti koostamine / hindamine
4. Küttesüsteemi projekti koostamine / hindamine

  • Ehitamise nõustamine

1. Ehitamisel tuleohutusalane konsulteerimine
2. Ehituslike tuleohutusnõuete kontrollimine
3. Ehituskulude optimeerimine
4. Tuleohutuspaigaldiste jm tuleohutustoodete nõuetele vastavuse hindamine
5. Kütteseadmete nõuetele vastavuse hindamine
6. Ehitise tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine

  • Ehitise kasutusluba

1. Ehitise kasutusloa eelne hindamine
2. Ehitise tuleohutusalase täitedokumentatsiooni hindamine / koostamine

KORRALDUSLIK TULEOHUTUS

On suunatud teenus ehitise omanikule ja/või haldajale (tuleohutuse eest vastutavale isikule)

  • Ehitise tuleohutusalane analüüs

1. Ehitise tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine
2. Tuleohutuspaigaldiste kontroll ja hooldus (FKH000262)
3. Tuleohutuse enesekontrolli teostamine
4. Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekti ekspertiis ja paigaldise ekspertiis (FKH000262; FEH000482; FPR000334)
5. Automaatsete tulekustutusüsteemide ekspertiis (FKH000262; FEH000482)

TULEOHUTUSALASED KOOLITUSED

On suunatud teenus koolitusettevõtetele ja ettevõtte tuleohutuse eest vastutavatele

  • Lektori teenus

1. Projekteerijate tuleohutusalane koolitamine
2. Ehitajate tuleohutusalane koolitamine
3. Ehitise tuleohutuse eest vastutavate tuleohutusalane koolitamine
4. Tuleohutuspaigaldisi projekteerivate ja paigaldavate koolitamine

TULETÕKKETÖÖD

On suunatud teenus ehitajatele ja ehitiste omanikele

1. Tuletõkkekonstruktsioonid
2. Tuletõkkekonstruktsioonide avatäited / läbiviigud / vuugid
3. Kandekonstruktsioonid
4. Pindade tuletundlikkuse nõuetega vastavusesse viimine

TULETÕRJE VEEVÕTUKOHAD

On suunatud teenus ehitajatele, ehitiste omanikele, ühustutele ja ettevõtetele

  • Kuivahüdrandisüsteemid

1. Projekteerimine / konsulteerimine
2. Ehitamine
3 Kontroll ja hooldus

EHITISE KASUTUSLUBA

Ehitise kasutusloa taotlemiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamise sh tuleohutusnõuete tõendamise ja sellekohaste dokumentide vormistamine.

  • Teenused

1. Kütteseadmete nõuetele vastavuse kontroll ja dokumenteerimine
2. Tuletõkketarindite nõuetele vastavuse kontroll ja dokumenteerimine
3. Tuletõrje veevõtukohtade nõuetele vastavuse kontroll ja dokumenteerimine
4. Tuleohutuspaigaldisete nõuetele vastavuse kontroll ja dokumenteerimine
5. Projekti muudatuste vormistamine, teostusjooniste koostamine.